Στραγγίδια Χ.Υ.Τ.Α

Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), έλυσαν τα προβλήματα των ανεξέλεγκτων χωματερών, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησαν νέα, με την παραγωγή στραγγιδίων, που είναι ιδιαίτερα τοξικά και επικίνδυνα για το περιβάλλον.

 

Ο μεγάλος κίνδυνος που υφίσταται στους ΧΥΤΑ, είναι να μολυνθεί ο περιβάλλων χώρος και ο υδροφόρος ορίζοντας, από τα εξαιρετικά τοξικά στραγγίδια, που διαρρέουν.

Τα στραγγίδια που παράγονται στους ΧΥΤΑ είναι υγρά, που δημιουργούνται από τις διάφορες επικίνδυνες ουσίες, που περιέχονται στα σκουπίδια και της ανάμιξης τους με το νερό της βροχής. Φέρουν δε, μεγάλες συγκεντρώσεις ρυπαντικών ουσιών, η επεξεργασία των οποίων αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα.

Τα στραγγίδια των ΧΥΤΑ, παρουσιάζουν μη σταθερή σύσταση και περιέχουν τοξικές ουσίες, (φαινόλες, διοξίνες, χρωστικές, πετρελαιοειδή, βαρέα μέταλλα κ.α.).

Η αστάθεια του ρυπαντικού φορτίου των στραγγιδίων και η τοξικότητα αυτών, δεν επιτρέπουν την επεξεργασία τους από βιολογικές μεθόδους.

 

Η  αντιμετώπιση των στραγγιδίων ΧΥΤΑ, απαιτεί εξελιγμένες μεθόδους επεξεργασίας (AOPs), όπως η προστατευόμενη από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  Εξελιγμένη Οξειδωτική Μέθοδος της Ηλεκτρόλυσης της Watersafe S.A..

 

Βρίσκεστε εδώ: Υγρά απόβλητα / Στραγγίδια Χ.Υ.Τ.Α