Σφαγεία

Το αίμα. είναι ένα από τα περισσότερο επιβαρυμένα, μολυσματικά και επικίνδυνα απόβλητα, με την αντιμετώπισή του να αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα παγκοσμίως.

 

Η επεξεργασία του αίματος είναι πρακτικά αδύνατη, με τη χρήση βιολογικών μεθόδων. Οι υπάρχουσες τεχνολογίες, παρουσιάζουν κάποια αποτελέσματα σχετικής αδρανοποίησης, είναι όμως υψηλού κόστους και παράγουν πολύ μεγάλες ποσότητες παραπροϊόντων, των οποίων η διάθεση είναι εξίσου δύσκολη.

Εξαιτίας της συνήθους πρακτικής, της παράνομης διάθεσης του αίματος, προκαλείται ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων και των ζώων.

Η ηλεκτρολυτική μέθοδος επεξεργασίας της Watersafe S.A., προστατευόμενη από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται πλήρως το αίμα.

Η εκροή του επεξεργασμένου νερού με την μέθοδο αυτή, είναι πλήρως αποστειρωμένη, άχρωμη και άοσμη, άνευ ζωικών αντιβιοτικών και φαρμάκων, παντελώς αβλαβής για το περιβάλλον.

Το αποτέλεσμα εκροής υπερκαλύπτει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση και επιφανειακή άρδευση άνευ περιορισμών.

Βρίσκεστε εδώ: Υγρά απόβλητα / Σφαγεία