Ελαιοτριβεία & Εργοστάσια βρώσιμης ελιάς

  

 Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι προκαλούν καταστροφή του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα. Λόγω δε της δυσοσμίας που εκλύουν, υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των περίοικων και των προσφερομένων υπηρεσιών από την τουριστική βιομηχανία της περιοχής.

 

Η τεχνολογία της Watersafe S.A., που προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, λύνει το περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα, με τον καλύτερο, περιβαλλοντικά αποδεκτό και τεχνοοικονομικά συμφέροντα τρόπο, προάγοντας την πράσινη ανάπτυξη.

Η λύση περιλαμβάνει την ανάκτηση του υπολειμματικού ελαιολάδου, των φαινολικών ενώσεων, του ξυλώδους υλικού (pellets), την παραγωγή εδαφοβελτιοτικού και μέσω ηλεκτρόλυσης, την καταστροφή των υπολειμματικών φαινολικών ενώσεων, την πλήρη απόσμηση των αποβλήτων, την αποστείρωση και την διάυγαση αυτών καθώς και την πτώση του COD και BOD5 σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Στην έξοδο της μονάδος, το επεξεργασμένο νερό δύναται, βάση της κείμενης νομοθεσίας, να επαναχρησιμοποιηθεί άνευ περιορισμών (βιομηχανική χρήση, εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα, επίγεια άρδευση).

 

Η προτεινόμενη λύση, απαιτεί τη δημιουργία κεντρικής μονάδας ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας. Η μονάδα μέσω της ανάκτησης του υπολειμματικού ελαιολάδου και την παραγωγή εδαφοβελτιοτικού, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος εξασφαλίζει υψηλή κερδοφορία.

Βρίσκεστε εδώ: Υγρά απόβλητα / Ελαιοτριβεία & Εργοστάσια βρώσιμης ελιάς